Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων

Οι εκπαιδευόμενοι του παρόντος αντικειμένου θα γνωρίσουν α) τα είδη των Καταστροφών με τις οποίες έρχεται (ή μπορεί δυνητικά να έρθει) σε επαφή ο άνθρωπος και η φύση και β) τη Στρατηγική Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων. Επίσης, θα έρθουν σε επαφή με της περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και το σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών και μέσων (υλικών) για την αντιμετώπισή τους, όπως διάσωση, βασικό εξοπλισμό αντιμετώπισης κινδύνων, σχέδια εκκένωσης κ.α. Το εκπαιδευτικό αυτό αντικείμενο απαρτίζεται από δώδεκα (12) ενότητες.

1. Εισαγωγικές Έννοιες

2. Εισαγωγή στη Διαχείριση Κινδύνων Καταστροφών και Κρίσεων 

3. Ταξινόμηση Κινδύνων, Καταστροφών και Κρίσεων

4. Σεισμοί

5. Πυρκαγιές

6. Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

7. Πλημμύρες

8. Βιολογικοί Φυσικοί Κίνδυνοι, Καταστροφές και Κρίσεις

9. Τεχνολογικές Καταστροφές και Ατυχήματα 

10. Παγκόσμιοι Κίνδυνοι και Αναδυόμενες Απειλές

11. Επιπτώσεις Καταστροφών και Κρίσεων

12. Πολιτική Προστασία και Ο.Τ.Α.