Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το πρόγραμμα εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων έχει σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να έχει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει στην πράξη. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων εφόσον παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα μπορούν να εκπαιδεύουν ενήλικες εκπαιδευόμενους με νέες, αποτελεσματικές και μαθητοκεντρικές μεθόδους. Ακόμη, θα μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εκπαιδευόμενη ομάδα και να σχεδιάζουν μια πολυαισθητηριακή διδασκαλία βασιζόμενη στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια μικροδιδασκαλία. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με υποστηρικτικό υλικό, παραδείγματα, παραρτήματα και ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ