E-commerce Sales and Hospitality Marketing

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ολοκληρωμένη υποστήριξη e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα είναι σε θέση να:

·        Να μπορουν να ορίσουν και να κατανοήσει την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να διαχωρίσουν το έμμεσο και το άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο

·        Να μπορουν να διαχωρίσουν τις έννοιες B2B και B2C

·        Να μπορουν να αξιολογήσουν την σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του ηλεκτρονικού εμπορίου

·        Να μπορουν να ορίσουν την έννοια του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και τα χαρακτηριστικά του

·        Να μπορουν να σχολιάσουν κριτικά σχετικά με τα ζητήματα απορρήτου και ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο

·        Να μπορουν να ορίσου και να κατανοήσει την έννοια του Ε-tourism

Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει κατάρτιση σε μορφή ολοκληρωμένων σφαιρικών γνώσεων εργαζόμενων που ενδιαφέρονται για την ιδιότητα υπάλληλου e-commerce σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, τις πωλήσεις και το Marketing.

Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Στην δεύτερη ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τις έννοιες του μάρκετινγκ, και τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού εμπορίου στον τουρισμό. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει ειδικά ζητήματα σχετικά με την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.


Αναλυτής Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι αρχικά η γνωριμία γενικότερων εννοιών της καθομιλουμένης όπως αυτών των  «βάσεων δεδομένων, Μεγάλων δεδομένων κ.τ.λ.» αλλά και παράλληλα η θεωρητική αλλά και πιο πρακτική προσέγγιση των επιμέρους ιδιαίτερων τεχνικών και θεωρητικών αναλύσεων του θεματικού αντικειμένου. Ο τρόπος παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών εννοιών που εμπίπτουν στην σφαίρα της ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων , τόσο από άτομα που προέρχονται από κάποιο τεχνολογικό επιστημονικό πεδίο και έχουν αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και από εκείνους που δεν έχουν αυτή την τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον τους αφορά την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δεύτερη κατηγορία των καταρτιζόμενων, καθόσον δεν υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα/εγχειρίδια για την κάλυψη των δικών τους αναγκών.

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στο υπό ανάλυση θέμα
 • Η παροχή πιστοποιημένων εξειδικευμένων γνώσεων στους καταρτιζόμενους 
 • Η απόκτηση γνώσεων και η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.
 • Η αναγνώριση ζητημάτων που άπτονται στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας, θεωρητικού υποβάθρου, πρακτικής άσκησης, εμπειρίας

και εξοικείωσης στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων .

 • Η απόκτηση ενός απαραίτητου επαγγελματικού εφοδίου για το στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. 
 • Η απόκτηση ενός σημαντικού εφοδίου για την ορθολογική εκτίμηση και την αποτελεσματική διαχείριση της υπό ανάπτυξη  επιμέρους θεματολογίας.
 • Οι ωφελούμενοι  που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα , θα έχουν αποκτήσει γνώσεις ,ικανότητες και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:
 • Γνωρίζουν όρους και έννοιες στην υπό ανάπτυξη θεματολογία
 • Γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους ανάλυσης μεγάλων δεδομένων
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάζουν και να προβαίνουν σε ανάλυση οι ίδιοι σε βάσεις μεγάλων δεδομένων
 • Έχουν πλήρη εικόνα των γνωστικών αντικειμένων της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.
 • Συμμετέχουν ισότιμα σε μεγαλύτερες ομάδες  ανάλυσης μεγάλων δεδομένων σε θέματα της επιστημονικής τους εξειδίκευσης, κατανοώντας τις ανάγκες και απαιτήσεις των υπόλοιπων ομάδων (και ειδικοτήτων), ώστε να μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μαζί τους.

[ΕΡΓ] Ειδικος στο Social Media Marketing

Σπάνια σήμερα θα δείτε κάποιο να κάθεται σε ένα καφέ και να «χαζεύει» γύρω του, σχεδόν με βεβαιότητα θα χαζεύει το κινητό του, κι τον ρωτήσουμε η συντριπτική πλειοψηφία θα μας πει ότι κοιτάει τις ανακοινώσεις φίλων και διαδικτυακών γνωστών του στο FACEBOOK. Η εμφάνιση και καταλυτική πλέον παρουσία των Κοινωνικών Δικτύων εισβάλοντας στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο προβολής κα προώθησης των ατόμων και φυσικά των επιχειρήσεων. Σήμερα καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει την ύπαρξη των Κοινωνικών Δικτύων και τις νέες δυνατότητες αλλά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η προβολή σε αυτά.

Είναι επομένως πολύ χρήσιμο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης/κατάρτισης το οποίο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαιτούμενες γνώσεις που θα οδηγήσουν στην κατάκτηση των δεξιοτήτων εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των Κοινωνικών Δικτύων ως εργαλείων προώθησης και προβολής των φυσικών ατόμων αλλά και των επιχειρήσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικής διαχείρισης της φήμης τους. Το πρόγραμμα κατάρτισης, έχει σχεδιαστεί για να εισάγει νέους εργαζόμενους αρχικά στην φιλοσοφία των επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, και στη συνέχεια στις δυνατότητες αλλά και τις νέες πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί από το διαδίκτυο και την Κοινωνικά Δίκτυα και την τεράστια διείσδυση τους στην Ελληνική κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες και πρακτικές της εφαρμογής του στις επιχειρήσεις. Η κατανόηση της αγοράς και του ανταγωνισμού, των εργαλείων που διαθέτει μια επιχείρηση για να δράση σε συνδυασμό με την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών είναι απολύτως αναγκαία στις νέες συνθήκες και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εικόνα και την φήμη τους γενικότερα.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον κατακλυσμιαίο φορέα των αλλαγών που συμβαίνουν παγκοσμίως, το διαδίκτυο και τον τρόπο που αυτό επιδρά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διαμορφώνοντας το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρηματικότητα σήμερα. Είναι από τα πιο κρίσιμα τμήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς θεμελιώνει τις «γνωστικές βάσεις» για την κατανόηση σε βάθος των αλλαγών που συντελούνται γύρω μας.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος θεμελιώνεται ο πυρήνας της νέας φιλοσοφίας του Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, όπου επισημαίνονται οι εξελίξεις που συμβαίνουν στα Κοινωνικά Δίκτυα καθιστώντας τα τους νέους φορείς επικοινωνίας τους οποίους καμία επιχείρηση δεν επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει. Εδώ οι καταρτιζόμενοι θα οικοδομήσουν τις βασικές δεξιότητες εφαρμογής στρατηγικών και τεχνικών για την αποτελεσματική διαχείριση των Κοινωνικών Δικτύων, προσπερνώντας με αυτό τον τρόπο χρήστες των κοινωνικών δικτύων που εμπειρικά γνωρίζουν πως να αναρτήσουν πληροφορίες στα Κοινωνικά Δίκτυα.

Στο τέταρτο μέρος του προγράμματος η έμφαση είναι στην πρακτική χρήση των εργαλείων  που προσφέρουν τα Κοινωνικά Δίκτυα, δίνοντας στους καταρτιζόμενους τις πρακτικές γνώσεις για μια αποτελεσματική αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων ως νέων εργαλείων διαφήμισης και προβολής που διαθέτει το Μάρκετινγκ μέσω Κοινωνικών Δικτύων, πρακτικές δεξιότητες που σίγουρα θα οδηγήσουν τους κατόχους τους σε κάποια θέση εργασίας.

Cybersecurity

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε  να μπορούν μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο να επιτελούν τα εργασιακά τους καθήκοντα αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και την αξία της κυβερνοασφάλειας, τόσο για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις όσο και για τους ίδιους ως τελικούς χρήστες.

Ως προσωπικό για ανίχνευση, διαχείριση και αντιμετώπιση καταστάσεων κυβερνοασφάλειας ορίζεται ο ειδικά ευαισθητοποιημένος εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται στο ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα και μπορεί να αναλάβει θέσεις προκειμένου να ανιχνεύσει, διαχειριστεί και τελικά αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα περιστατικά που άπτονται του αντικειμένου της κυβερνοασφάλειας. Η σπουδαιότητα ωστόσο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι πως δεν επιχειρεί μόνο να ευαισθητοποιήσει τον κάθε εργαζόμενο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αλλά  να του παρέχει και ενδεδειγμένες πρακτικές λύσεις για την επίτευξη του ως άνω σκοπού.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα είναι σε θέση να :

 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές έννοιες κυβερνοασφάλειας
 • Να διατυπώνουν τις βασικές έννοιες κυβερνοασφάλειας
 • Να διακρίνουν την διαφορά του διαδικτύου με το διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Να επαληθεύουν την διαφορά του διαδικτύου με το διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του κυβερνοχώρου
 • Να κατανοουν την έννοια του κυβερνοεγκληματος
 • Να κατανοουν την έννοια του χακαρίσματος
 • Να απαριθμουν τους τομείς- τύπους προστασίας για τα πληροφοριακά συστήματα
 • Να επαληθεύουν τους τομείς- τύπους προστασίας για τα πληροφοριακά συστήματαΒασικές ψηφιακές Δεξιότητες MS Word 2016, MS Excel 2016, Internet Explorer 11 / MS Office Outlook 2016

Κύρια στόχευση του προγράμματος κατάρτισης είναι η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκειμένου να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας 

Οι  βασικές επιδιώξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης είναι:

 • Η κατανόηση των βασικών λειτουργιών και ρυθμίσεων ενός Η/Υ
 • Η δημιουργία και διαχείριση αρχείων κειμένου  
 • Η δημιουργία και διαχείριση βιβλίων εργασίας  
 • Η διαχείριση και αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου

Μέσα από τον συνδυασμό θεωρητικών οδηγιών και πρακτικών εφαρμογών επιδιώκεται η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με το σύνολο των εφαρμογών, ώστε να είναι παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στις θέσεις εργασίας που θα απαιτηθεί. 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι δομημένο για χρήση τόσο μέσω της κατεύθυνσης του εκπαιδευτή όσο και με τη μεθοδολογία της αυτό-μελέτης, ώστε να μπορεί ο καταρτιζόμενος να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή σε αυτό και να εμβαθύνει χωρίς την βοήθεια του εκπαιδευτή.

Ουσιαστικό στοιχείο του όλου προγράμματος είναι η χρήση οπτικών ερεθισμάτων και  συμβόλων, που έχουν ευθεία σχέση με τις εντολές των διδασκομένων εφαρμογών, ώστε να δύναται ο καταρτιζόμενος να προσαρμοστεί με τον καλύτεροι δυνατό τρόπο στο περιβάλλον λειτουργίας και χρήσης της κάθε εφαρμογής.