[Β Κύκλος] Βασικές ψηφιακές Δεξιότητες Office - Windows

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή στους ωφελούμενους βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου (MS Office) και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης επιδιώκεται η ενίσχυση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, προκείμενου να μπορεί να ενταχθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζει στις πλέον δημοφιλείς και ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των καταρτιζόμενων από τη συμμετοχή τους.

Τόσο η εκπαιδευτική διαδικασία , όσο και το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν άμεση πρακτική εφαρμογή και εξοικείωση με τις εντολές και λειτουργίες των εφαρμογών.

Στόχος Ικανότητας :

·       Να διαχειρίζεστε συσκευές, όπου το λογισμικό τους είναι τα Windows

·       Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τo λογισμικό MS Word

·       Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Excel

·       Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Access

·       Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS  PowerPoint

·       Να περιηγηθείτε με άνεση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο

·       Να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό MS Outlook

Για κάθε αποκτώμενη ικανότητα θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχοι:

Στόχοι γνώσεων:

·       Να γνωρίζετε τι είναι λειτουργικό σύστημα

·       Να γνωρίζετε πως να ανοίξετε ένα αρχείο εγγράφου

·       Να γνωρίζετε τι είναι ο συλλαβισμός και να τον χρησιμοποιείτε

·       Να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις έννοιες φύλλο εργασίας και βιβλίο εργασίας

·       Να γνωρίζετε πως θα ορίσετε το πρωτεύων κλειδί σε ένα πίνακα

·       Να γνωρίζετε τι είναι η Ακεραιότητα των αναφορών

·       Να γνωρίζετε πως θα δημιουργήσετε οργανογράμματα σε μια παρουσίαση

·       Να γνωρίζετε τι ακριβώς είναι το Διαδίκτυο

·       Να γνωρίζετε τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στόχοι Δεξιοτήτων:

·       Να τερματίζετε και να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

·       Nα γράψετε και να επεξεργαστείτε μια επιστολή στον υπολογιστή σας

·       Να εισάγετε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του MS Excel και να δημιουργήσετε ένα γράφημα

·       Να σχεδιάσετε μια βάση δεδομένων

·       Να δημιουργήσετε μια παρουσίαση

·       Να στείλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email)

Στόχοι Στάσεων:

·       Να ταξινομείτε καθημερινά τα αρχεία του υπολογιστή σας

·       Να δημιουργείτε προσωποποιημένες επιστολές για ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή email, αντλώντας τα στοιχεία από μία εξωτερική βάση δεδομένων

·       Να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις του πληκτρολογίου για πιο γρήγορη γραφή

·       Να μετατρέπετε τους αριθμούς σε εικόνα, δημιουργώντας ένα γράφημα στο MS Excel

·       Να παρουσιάζω πάντα τις εργασίες μου με ελκυστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του MS  PowerPoint

·       Να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο για οποιαδήποτε αναζήτηση χρειάζεστε

Αντί να κάνετε υπεραστικά τηλεφωνήματα που κοστίζουν ακριβά, να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email) 

Digital Marketing αντιγραφή 1

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελούμενων, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την αποτελεσματική υποστήριξη, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των ενεργειών / διαδικασιών που απαιτούνται για την παρουσία αποτελεσματική δράση ενός οργανισμού ή επιχείρησης στον τομέα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστήσει αποτελεσματικό τον καταρτιζόμενο στον ρόλο στελέχους ψηφιακού μάρκετινγκ .Προς αυτή την κατεύθυνση το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενότητες που ενισχύουν την ικανότητα του καταρτιζόμενου να διαμορφώνει μία στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ, να συμμετέχει στην  επιτυχή υλοποίηση και αξιολόγηση αυτής και τέλος να αξιοποιεί τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με την επιχείρηση,  εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ.

Στόχος Ικανότητας : Να μπορεί ο καταρτιζόμενος να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί αλλά και δημιουργούνται στο επιχειρησιακό περιβάλλον στον τομέα του μάρκετινγκ εξ αιτίας της ανάπτυξης του διαδικτύου και να βοηθά την επιχείρηση αφενός να προσαρμοστεί σε αυτές και αφετέρου να την ισχυροποιήσει έναντι των ανταγωνιστών της.

Ο στόχος ικανότητας αναλύεται στους κάτωθι στόχους:

  • Να γνωρίζει την φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τις διαδικασίες εφαρμογής της από μια επιχείρηση.
  • Να γνωρίζει τους μετασχηματισμούς του περιβάλλοντος λειτουργίας και ανταγωνισμού των επιχειρήσεων που συμβαίνουν λόγω της εμφάνισης και συνεχούς ανάπτυξης του διαδικτύου και των νέων καναλιών μάρκετινγκ που αυτό δημιούργησε.
  • Να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις νέες δυνατότητες προώθησης κι επικοινωνίας μιας μάρκας που προσφέρει το διαδίκτυο και τα νέα κανάλια μάρκετινγκ που έχουν δημιουργηθεί.
  • Να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τους νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μαζί τους και τα πολλαπλά σημεία επαφής μαζί τους πέραν του φυσικού καταστήματος.
  • Να έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει, να σχεδιάσει, να υποστηρίξει, να αξιολογήσει και τελικά να τροποποιήσει ενέργειες ψηφιακού μάρκετινγκ