Χρήση Εφαρμογών Η/Υ

Στο παρακάτω μάθημα  θα διδαχθείτε τις βασικές γνώσεις για τα λειτουργικά συστήματα, την εκκίνηση και τον τερματισμό του υπολογιστή σας και πως μπορείτε να οργανώνετε τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτόν. Αποτελεί σημαντικό εφόσιο γνώσεων για τον χώρο εργασίας σας ή το σπίτι.


Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (9) ενότητες:


1. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2. ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ WINDOWS

3. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ Ι

4. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΙ

5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

6. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ WINDOWS

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ


Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιχειρήσεων 

Στο μάθημα "Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιχειρήσεων"  παρουσιάζονται οι έννοιες του οργανισμού και της επιχείρησης και η σημασία της οργάνωσης για την εύρυθμη λειτουργία τους. Αναλύονται βασικές έννοιες όπως το κέρδος, ισολογισμός κ.ά. και καταγράφονται τα είδη των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά δίνεται στην έννοια του μάνατζμεντ και του τεράστιου ρόλου που διαδραματίζει στην επιτυχημένη ύπαρξη και ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Εμφανίζονται οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή του. Παρουσιάζονται λεπτομερώς τα είδη οργάνωσης των επιχειρήσεων, τη σημασία του οργανογράμματος  και αναλύονται τα κύρια τμήματα που αποτελούν μία επιχείρηση ή οργανισμό και το ρόλο που το καθένα επιτελεί. Τέλος, προκειμένου τη καλύτερη κατανόηση του μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις αξιολόγησης.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι  (6) ενότητες:

1.      Οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης/οργανισμού

2.      Ανάλυση Βασικών Εννοιών. Είδη επιχειρήσεων

3.      Η έννοια της οργάνωσης των επιχειρήσεων - τρόποι οργάνωσης

4.      Μάνατζμεντ - Οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ επιχειρήσεων

5.      Τα τμήματα μιας επιχείρησης/οργανισμού. Ρόλος και σκοπός του κάθε τμήματος

6.      Ασκήσεις Αξιολόγησης


Αρχή Μη Διάκρισης

Στο μάθημα  “Εφαρμογή της Αρχής της Μη Διάκρισης ” θα γνωρίσετε τη σημασία του δικαιώματος για τον άνθρωπο και τις διάφορες μορφές που δύναται να εμφανιστεί η διάκριση. Θα παρουσιαστούν τα είδη των διακρίσεων που εμφανίζονται σε μία κοινωνία, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διάκριση λόγω φύλου. Ακολούθως, καταγράφεται το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της καταπολέμησης της διάκρισης από την Πρώτη Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 μέχρι την πιο σύγχρονη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του 2006. Εκτενή αναφορά γίνεται στα Άρθρα 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ και συνακόλουθα της Οδηγίας 200/78/ΕΚ. Παρουσιάζεται ο γενικός κανονισμός για τα διαθρωτικά ταμεία της ΕΚ στο βαθμό που προάγει την ισότητα με τα αντίστοιχα άρθρα. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την καταγραφή του νομικού πλαισίου που  ισχύει στον Ελλαδικό χώρο και τους αρμόδιους φορείς διασφάλισης της ισότητας.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

1.      Τί είναι δικαίωμα και τι διάκριση; Τα είδη των διακρίσεων. Διάκριση λόγω φύλου. Ομάδες ατόμων που γίνονται αποδέκτες διακρίσεων.

2.      Πλαίσιο και Ιστορικό της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων.

3.      Παρουσίαση του άρθρου 19 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. $ παρουσίαση της οδηγίας 2000/78/EC.

4.      Η προαγωγή της ισότητας στο γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία (EC) 1303/2013( Άρθρ 5, 7 και 9) & το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα.


Υγιεινή & Ασφάλεια κατά την Εργασία

Στο μάθημα "Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την Εργασία (ΥΑΕ)" θα διδαχτείτε τη σημασία της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Η πρόληψη των κινδύνων και η παγίωση ασφαλέστερων και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας αποτελούν παραμέτρους που βελτιώνουν την ποιότητας της εργασίας και την παραγωγικότητα, προωθούν την ανταγωνιστικότητα, και συμβάλλουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η επίτευξη του στόχου της προαγωγής και διατήρησης υψηλών επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, προϋποθέτει ότι οι εργοδότες, αλλά και η Πολιτεία, πρέπει αρχικά να αξιολογήσουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας ευθύνης τους και στη συνέχεια να αποφασίσουν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ – ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 4. ΜΕΣΑ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.)

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Στο μάθημα "Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας – Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού (CV)" θα προετοιμαστείτε για την αγορά εργασίας μέσω σύγχρονων τεχνικών αναζήτησης εργασίας όπως τα κοινωνικά δίκτυα (Linkedin κλπ), τα γραφεία διασύνδεσης των πανεπιστημίων, τη μέρα καρίερας καθώς και άλλα. Επιπλέον, θα διδαχθείτε την έννοια της Δια βίου μάθησης όπου στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ικανοτήτων, των τωρινών και μελλοντικών εργαζομένων, καθίσταται αναγκαία η εκπαίδευση στις επικοινωνιακές τεχνικές, στα συστήματα και μοντέλα επικοινωνίας στη διαπραγμάτευση, στη διαμεσολάβηση καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, θα γνωρίσετε τον σωστό τρόπο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συστατικής και συνοδευτικής επιστολής.
 

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) ενότητες:

 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑ

 3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 4. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου


Στο μάθημα "Βασικές Έννοιες Εργατικού Δικαίου (ΕΔ)"  θα γνωρίσετε τις βασικές έννοιες του Εργατικού Δικαίου καθώς και κάποιες ιδιαιτερότητες του. Θα κατανοήσετε πώς το εργατικό δίκαιο συνδέετε με τους άλλους κλάδους Δικαίου. Μέσω σεναρίων, θα αναλυθούν οι μορφές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύμβασης εργασίας. Τέλος,θα γίνει εκτενής αναφορά στις υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόμενου καθώς επίσης και για το ποίες είναι οι υποχρεώσεις και των δύο κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας.  


Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι  (6) ενότητες:

 1. Βασικές έννοιες Εργατικού Δικαίου 
 2.  Η εργασία ως εκδήλωση της προσωπικότητας
 3. Συμβόλαιο εργασίας
 4. Διάφορες μορφές & η διάρκεια της σύμβασης εργασίας 
 5.   Υποχρεώσεις εργοδότη – εργαζόμενου  
 6. Λύση της σύμβασης εργασίας